BEROEPSGEBRUIKEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN EIGEN AAN HET ZEEFDRUKKERIJBEDRIJF

Opgesteld door FEBELGRA, Federatie van de Belgische Grafische Industrie, lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt.

Art. 1 – Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

Art. 2 – Voor een offerte-aanvraag, waarop nadien geen bestelling volgt, kan een forfaitair bedrag van € 12,50 voor offertekosten aangerekend worden.
Het overhandigen aan een leverancier van grondstoffen, een
model, kopij, magnetische band, diskette, of welke gegevens- drager dan ook, met verzoek zonder uitdrukkelijk voorbehoud een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich, aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Art. 3 – De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de FEBELGRA-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand.

Art. 4 – Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

REPRODUKTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER

Art. 5 – De opdrachtgever die een druk- of reproduktieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.

Art. 6 – Het auteursrecht van door de leverancier ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, programmatuur, modellen en dergelijke, blijft bij hem berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.

Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd wordt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.
Het afstaan of aanrekenen door de leverancier van zetwerk, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, software programma’s enz… maakt op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.

Art. 7 – Zetwerk, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, computerbestanden, software programma’s, kapvormen, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.
In geval de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdokumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers, blijft het risico voor de problemen ten laste van de opdrachtgever. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de produktie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen leiden tot verlenging van de leveringstermijnen en tot eventuele aanrekening van bijkomende kosten.

Art. 8 – Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.

 

DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK

Art. 9 -Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.

Art. 10 – De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een proef of een revisie indien hij daarom heeft verzocht. Elke proef of revisie wordt in rekening gebracht.

Art. 11 – De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten, d.w.z. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de schrijfwijze van de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van afbeeldingen, in de formaten, in de druk of de afwerking, enz.) schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de “goed voor druk”. De mondeling of per telefoon opgegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. De leverancier is in geen geval verantwoordelijk voor vertraging in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de initiële opdracht.

Art. 12 – Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende ‘goed voor druk’, ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor, tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

 

BEWARING

Art. 13 – Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden zeven, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, montages, magnetische banden, diskettes, programma’s, kapvormen, enz. te bewaren. Wanneer de bewaring is overeengekomen, geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden. Het bewaren van de produktiemiddelen houdt geen waarborg in dat zij weer in gebruik kunnen worden genomen.

 

LEVERINGSTERMIJN

Art. 14 – De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het opleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de “goed voor druk”, ingebreke is gebleven.
Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen, of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naar gelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden o.m. als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

 

PERIODIEKE OPDRACHTEN – OPZEG

Art. 15 – De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met op regelmatige tijden terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden bij aangetekend schrijven. Bij niet naleving der termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode. Opzeggingstermijnen:
-3 maanden voor de periodieke opdrachten met een 12-maan- delijks omzetcijfer tot € 7 500
-6 maanden voor de periodieke opdrachten met een 12-maan- delijkse omzetcijfer tot € 25 000
-1 jaar voor de periodieke opdrachten met een 12-maandelijk- se omzetcijfer boven € 25 000

 

AFWIJKINGEN

Art. 16 – Daar de leverancier zich te houden heeft aan de algemene voorwaarden van zijn toeleveranciers zijn de toleranties hierin voorzien eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever. Ze worden deze laatste op eerste verzoek toe- gezonden. Het leveren van 5 tot 10% minder of meer dan de bestelde hoeveelheid vormt, afhankelijk van de grootte van de bestelling, een aanvaarde afwijking. De teveel of te weinig geleverde exemplaren worden tegen de prijs van de bijkomen- de exemplaren verrekend.

Art. 17 – Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, lijmbaarheid, wasbaarheid,e.a…. dienen bij de prijsaanvraag door de opdracht- gever kenbaar gemaakt te worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt wordt kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing.
De opdrachtgever is ertoe gehouden de leverancier alle nodige en nuttige informatie met betrekking tot de toepassing van de opdracht mee te delen. De opdrachtgever zal hiertoe de nodige testen en controles uitvoeren vooraleer de opdracht bevestigd wordt.
Afwijkingen in kleurreproduktie, inktsamenstelling, inktgeving en register, eigen aan het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

 

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Art. 18 – Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden.
Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzend- nota
of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur.
Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg: gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Onder voorbehoud van de toepassing van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is de leverancier niet aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt aan de klant, zoals winstderving.

Art. 19 – De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de terugname van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

 

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER – RISICO

Art. 20 – Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de levering ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.

Art. 21 – De ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, kleurenselecties, informaticamateriaal, kapvormen en al de goederen toevertrouwd door de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever die uitdrukkelijk de leverancier van welke verantwoordelijkheid van welke aard ook onslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies hetzij geheel of gedeeltelijk en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd.
Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum.
Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen, als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

 

BETALING – BEVOEGDHEID

Art. 22 – Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de “goed voor druk” en het saldo bij de levering.
De faktuur is betaalbaar netto-kontant of op de overeengekomen vervaldag ter woonplaats van de leverancier. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede.
Niet betaling van een faktuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op, bepaald op basis van de nationaal diskontovoet verhoogd met 2% en een bijkomende schadevergoeding konventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% van het verschuldigd bedrag van de faktuur met een minimum van € 50.

Art. 23 – In geval van levering op afroep wordt het faktuurbe-drag van de totale bestelling gefaktureerd bij de eerste levering.

Art. 24 – In geval van niet betaling op de vervaldag van één faktuur, zal voor alle fakturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze fakturen zijn onmiddellijk vorderbaar.
Dit doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 22. Ieder lopend kontrakt vervalt van rechtswege.

Art. 25 -Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opschort, zal de fakturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling(lonen, grondstoffen, onderaannemingen enz.) zich bevindt.
Dit bedrag wordt verhoogt met 15% als bijkomende konventionele schadevergoeding.

Art. 26 – De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Art. 27 – Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.